Vznik a rozvoj obce

Obec Díly vznikla jako osada obce Postřekov v 80. letech 18. století. V prvním zápise o založení nové obce - osady Nový Postřekov v pozemkových knihách je uvedeno, že vrchnost souhlasí se založením a tím, "aby se zvětšila populace a opatřilo se více potravy poddaným". Skutečným důvodem byla však vítaná příležitost zvýšit počet robotou povinných poddaných a zhodnotit dosud neobdělávané pozemky. Již v roce 1781, nebo něco před tím začíná obec Postřekov se svolením vrchnosti odprodávat zájemcům malé parcely pro stavbu nových domků se zahrádkami a kousky polí na dosud neobdělávané částečně lesní půdě. Noví držitelé pozemků a majitelé domků byli povinni platit vrchnosti roční činži a konat ruční robotu 13 dnů v roce. Obci pak platili 35 krejcarů ročního poplatku a na ně připadající kontribuci. Obec dostala název Nový Postřekov. Je však součástí obce Postřekova, který je pak přejmenován na Starý Postřekov. Nová osada byla nejdříve nazývána Díly podle zápisu v pozemkových knihách. Výstavba osady Nový Postřekov probíhala dosti rychle a v roce 1840 je uváděno již 39 domků, v roce 1869 je zde 64 domků a 426 obyvatel. V dalších letech je vzrůst počtu domů i obyvatel již pozvolnější, v roce 1880 - 66 domů a 457 obyvatel a v roce 1890 - 69 domů a 447 obyvatel. Výstavba osady nebyla prováděna podle nějakého zástavbového plánu, nýbrž podle místa získání parcely a dostupnosti vodního zdroje. Domy se většinou stavěly na neobdělané půdě i na místech po vykáceném a vypáleném lesním porostu. Stavby byly prováděny z nejvíce dostupného materiálu - dřevo a kamení. V mnoha případech se stavěly společné chalupy pro dvě i více rodin, některé z nich se zachovaly dosud. Důležitým mezníkem ve vývoji obce byla 1. světová válka. Místním občanům byla vyhláška o mobilizaci předána 26. července 1914 o postřekovské pouti. Podle této vyhlášky měli nastoupit ke svým útvarům do 48 hodin všichni muži ve stáří do 48 let. Převážná většina obce byla odvedena k 35. pěšímu pluku a k 7. zeměbraneckému pluku. Oba útvary, ke kterým občané Dílů narukovali se zúčastnily bojů hned z počátku války na ruské a srbské frontě. Počet dílských občanů, kteří narukovali na vojnu, znám není, je však znám počet těch kteří se z války nevrátili. Celkem padlo, nebo zemřelo na zranění 29 dílských občanů. První světová války měla na vývoj naší obce velmi negativní vliv, V jejím průběhu padlo téměř 10% dospělého obyvatelstva obce. Navíc válka zanechala trvalé následky na zdravotním stavu obyvatelstva, způsobené Dlouhodobým strádáním na frontě a strádáním hladem u těch, kteří zůstaly doma. Dne 24. listopadu 1938 byla obec Díly spolu s Postřekovem zabrána Němci. V 10 hodin dopoledne přijel od postřekova motocykl, osobní auto a dva autobusy, vše obsazené německou policií. Policisté se ubytovali ve škole. Přijeli do prázdné obce, nikdo nebyl na návsi, nikdo je nevítal. Naše obec se navzdory všem protestům stala součástí Velkoněmecké říše. Občané obce se museli podrobit i odvodům - muži do německé armády a ženy do německých pracovních organizací. Postupně se začalo projevovat omezení v zásobování, byl zaveden lístkový systém, provádění domovních prohlídek, kontrolování dodržování povinných dávek, proveden i odvod psů pro potřeby armády. V červen 1942 byl zabaven a odvezen i místní zvon. Ke konci 2. světové války byly omezovány životní práva v obci. Na jaře 1945 dostávají události v obci překotný spád. Večer 28. duna 1945 byl vydán zákaz opouštět obec západním směrem. Němci se stahovali z lesa a zakopávali se na postřekovském vrchu. Večer a v noci 30. dubna byla obec Díly ostřelována dělostřelectvem americké armády. Na obec dopadlo celkem 63 granátů. Tuto noc byl zaznamenán ústup německých vojáků z lesa. Dne 1. května byla 1945 byla naše obec osvobozena americkou armádou. Obec Díly zůstala osadou obce Postřekov až do osamostatnění v roce 1952. Jako součást obce Postřekov patřila k tehdy ke slavným jedenácti chodským obcím, které jako chodské zůstaly až do současnosti. Svým mládím se jim ovšem rovnat nemůže.

Čestní občané Mapa Galerie Domy

Úvodní stránka